Jules Van Nuffel schreef enkele liederen voor solozang en piano, en één duet voor sopraan, bariton en piano.

 • JJ150: O Band
 • JJ151: Weemoed
 • JJ152: ’t Is stille
 • JJ153: Sa, laat ons vroolijk wezen
 • JJ154: Schoolgangertje
 • JJ155: O Zuiv’re trouw
 • JJ156: Meizang
 • JJ157: Mietje
 • JJ158: Drie Wiegeliederen
 • JJ159: Groengemeide Boomen
 • JJ160: Beziet die booze katte
 • JJ161: Bouquet
 • JJ162: Gij slaapt zoo stil en geruste
 • JJ163: De stemmen uit uw Jubellied